Poslední aktualizace: 24. 9. 2017 (VS)

Kalendář   (aktualizováno: 24. 9. 2017)

25.9.2017Výukový program Baroko, VIII. C, zámek Slavkov.
29.9.2017Nevyučuje se a žáci školy mají volný den. Škola bude mimo provoz. Žákům budou zrušeny obědy a svačiny.
4.10.2017Sběr papíru od 7.00h do 15.00h.

Školní řád   (vyvěšeno: 6.9.2017)

Dne 4.9.2017 byl školskou radou schválen upravený školní řád, který obsahuje:
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
2. Provoz a vnitřní režim školy
    a. Docházka do školy
    b. Omlouvání žáků
    c. Vnitřní režim - školní družina a klub
    d. Stravování ve školní jídelně
    e. Zacházení se školním majetkem
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4. Výchovná opatření
5. Přestupy žáků
6. Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků

Úplné znění řádu zde.
Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zde.

Informace pro rodiče - Elektronická žákovská knížka   (aktualizováno: 31. 8. 2017)

Vážení rodiče,
koncem měsíce srpna byly na Vaše mailové adresy rozeslány přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky (EŽK).
Do elektronické žákovské knížky se můžete přihlásit přímo na http://zskomslavkov.edupage.org nebo kliknutím na ikonu EduPage v horním panelu.
Základní informace o přihlášení a stručný manuál najdete zde.
Rodiče, kteří nenahlásili škole svoji mailovou adresu a mají zájem o přístup do EŽK, ať se obrátí na třídní učitele. Přístup lze zřídit i v případě, že rodič nemá email. Další dotazy a problémy řešte rovněž přes třídní učitele. Veškerá komunikace mezi rodičem a učitelem bude v budoucnu probíhat prostřednictvím EŽK. Chraňte své přístupové údaje, aby nedošlo k jejich zneužití ze strany Vašich dětí nebo jiných osob!

Informace pro strávníky  (aktualizováno: 7. 7. 2017)

Stravné pro NOVÉ STRÁVNÍKY začínáme vybírat 28.8.2017 od 7.00 do 14.30 každý pracovní den. Zájemci se dostaví s dostatečným finančním obnosem (cena stravy, čipu), kde si uhradí obědy, svačinky, čip - hotově, následující platby budou již bezhotovostní. Veškeré informace budou předány při prvním kontaktu v kanceláři školní jídelny. PŮVODNÍ STRÁVNÍCI, kteří se již stravovali v loňském školním roce, pošlou zálohovou platbu k 20. srpnu 2017 na měsíc září 2017, variabilní symbol zůstává stejný z minulého školního roku.

Upozorňujeme všechny stávající strávníky na změnu stravného! Podrobnější informace zde.

Monika Boubínová
vedoucí stravování

Spolek rodičů a přátel školy   (vyvěšeno: 12. 1. 2017)

Stanovy spolku zde.

Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika   (vyvěšeno: 26. 10. 2016)

V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.
Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu