Poslední aktualizace: 27. 7. 2017 (TK)

Kalendář   (vyvěšeno: 11. 7. 2017)

Vysvědčení si můžete vyzvednout v administrativní kanceláři, vchod ze Svojsíkova parku. Doporučujeme, abyste si nejdříve do kanceláře zavolali, tel.: 515 534 915, 916.

Informace pro strávníky  (aktualizováno: 7. 7. 2017)

Stravné pro NOVÉ STRÁVNÍKY začínáme vybírat 28.8.2017 od 7.00 do 14.30 každý pracovní den. Zájemci se dostaví s dostatečným finančním obnosem (cena stravy, čipu), kde si uhradí obědy, svačinky, čip - hotově, následující platby budou již bezhotovostní. Veškeré informace budou předány při prvním kontaktu v kanceláři školní jídelny. PŮVODNÍ STRÁVNÍCI, kteří se již stravovali v loňském školním roce, pošlou zálohovou platbu k 20. srpnu 2017 na měsíc září 2017, variabilní symbol zůstává stejný z minulého školního roku.

Upozorňujeme všechny stávající strávníky na změnu stravného! Podrobnější informace zde.

Monika Boubínová
vedoucí stravování

Prázdninový školní golf v GC Austerlitz   (aktualizováno: 27. 7. 2017)

Jako tradičně o prázdninách pořádá naše škola ve spolupráci s GC Austerlitz prázdninový golf pro žáky ZŠ Komenského Slavkov. Podrobnější informace zde. Aktuální termíny lekcí na stránce https://padlet.com/zizlator1/SkolniGolf2016 .

Elektronická žákovská knížka   (aktualizováno: 19. 5. 2017)

Vážení rodiče,
z důvodu zavedení elektronické žákovské knížky ve školním roce 2017/2018, potřebujeme mít k dispozici Vaší emailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat přístupová práva potřebná k registraci do tohoto systému. Díky elektronické žákovské knížce budete mít kdykoliv možnost nahlédnout na docházku a prospěch Vašeho dítěte, či jiná důležitá sdělení školy. Pomocí tohoto systému budete omlouvat zameškané hodiny a komunikovat se školou. Zvažte, který email poskytnete, aby nedošlo k jeho případnému zneužití Vaším dítětem. Škola za zneužití mailu neodpovídá.
Mail škole poskytujete pouze za účelem registrace do systému elektronické žákovské knížky a pro zaslání registračních údajů.
Do 14 dnů dostanete od školy formulář pro uvedení emailové adresy. Tento formulář pak prosíme, abyste osobně předali na schůzkách s rodiči 6.6. třídním učitelům.
Děkujeme za spolupráci

Zápis do školní družiny (ŠD)   (vyvěšeno: 4. 4. 2017)

O přijímání žáků do ŠD k celodenní docházce rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce (zápisový lístek) a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu ŠD (150 žáků).
Zápisové lístky pro školní rok 17/18 podávají zájemci o ŠD vedoucí vychovatelce paní Táně Haškové (Uhlířové) do 31.5.2017 do 16.00h. Více informací zde nebo u vedoucí vychovatelky.

Školní psycholog a speciální pedagog   (vyvěšeno: 20. 2. 2017)

Počátkem měsíce února zahájil na naší škole svoji činnost školní psycholog a speciální pedagog. Poskytuje samostatnou poradenskou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ze směrnice ZŠ č. 36 Organizace poradenských služeb. Standardní poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje škola bezplatně. S psychologem lze řešit problémy výchovné, výukové či vztahové. Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Podrobné informace naleznete >> zde.

Spolek rodičů a přátel školy   (vyvěšeno: 12. 1. 2017)

Stanovy spolku zde.

Školní řád - úpravy   (vyvěšeno: 1.11.2016)

Dne 31.10.2016 byl školskou radou schválen školní řád, který obsahuje:
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
2. Provoz a vnitřní režim školy
    a. Docházka do školy
    b. Omlouvání žáků
    c. Vnitřní režim - školní družina a klub
    d. Stravování ve školní jídelně
    e. Zacházení se školním majetkem
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4. Výchovná opatření
5. Přestupy žáků
6. Pravidla a kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Úplné znění řádu zde
Školní řád vstoupil v platnost 1. 11. 2016 a byl upraven v části, která se týká školní družiny a kritérií pro hodnocení.

Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika   (vyvěšeno: 26. 10. 2016)

V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvem "Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí", vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.
Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu