Poslední aktualizace: 16. 6. 2017 (VS)

Kalendář   (vyvěšeno: 16. 6. 2017)

Pondělí 19.6.Cyklokurz 8. ročník - celý týden
Pondělí 26. 6.Odevzdávání učebnic
Čtvrtek 29. 6.9. ročník - předávání vysvědčení v Historickém sále od 14.00h
Pátek 30. 6.Předávání vysvědčení od 8.00h - 8.45h

Organizace posledního týdne školního vyučování (26. 6. - 30. 6.)   (aktualizováno: 9. 6. 2017)

Rozvrh hodin: 26. 6. - 29. 6., 1. stupeň do 11.40h, 2. stupeň do 12.30h, 30. 6. - předávání vysvědčení, 1. - 8. ročník
Vydávání obědů: 26. 6. - 29. 6., 1. stupeň 11.40h - 12.00h, ZŠ Tyršova 12.00h - 12.30h, 2. stupeň 12.30h - 13.00h, 30. 6. od 9.00h do 13.00h. Obědy se budou vydávat do 13.00h.
Školní družina: 26. 6. - 29. 6., 11.45h - 17.00h, 30. 6. 9.00h - 15.00h

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím   (aktualizováno: 5. 6. 2017)

Cílem tohoto kurzu bylo poskytnout našim žákům kontakt s rodilým mluvčím, možnost ověřit si své znalosti angličtiny a schopnost reagovat při komunikaci. V týdnu od 29. 5. do 2. 6. působila na naší škole americká lektorka Quetzal Vallejo–Howard, která si na každý den připravila nějaké zajímavé téma z různých oblastí. Celý týden se každý den 3 vyučovací hodiny věnovali žáci s lektorkou, která neumí česky, angličtině. Přitom si zdokonalili jazykové dovednosti intenzivním procvičením slovní zásoby a gramatiky v kombinaci se správnou výslovností.

A co na kurz říkají naši žáci?
Quetz mluví hezky pomalu a srozumitelně, takže jí rozumím
Je to opravdu super. Protože Quetz neumí česky, nutí nás mluvit anglicky, a tím se zlepšujeme.
Je to úžasná zkušenost, která mi pomáhá nebát se mluvit anglicky. Hrajeme hry, mluvíme ve skupinách.
Kurz se mi velmi líbí, je to velmi zajímavý a zábavný program, člověk si zde ověří své schopnosti.
Kdybych měla stejnou příležitost i příští rok, určitě bych se znovu zúčastnila.

Vracení čipů   (aktualizováno: 30. 5. 2017)

Na konci školního roku, v týdnu od 26. 6. do 30. 6., je možné vrátit čip, který již nebudete v příštím školním roce potřebovat. Jedná se zejména o žáky, kteří odcházejí na jinou školu (5., 7. a 9. ročník), a o rodiče, jejichž děti již nebudou navštěvovat školní družinu. Dostavte se prosím do kabinetu informatiky (2. poschodí na nové budově) za p. uč. Martinou Pěnčíkovou a za nepoškozený čip Vám bude vrácena záloha 200 Kč.
Rodičovské čipy, které slouží k vyzvednutí dítěte z družiny, jsou evidovány na jméno dítěte. Pokud jej chcete dále používat pro jiné, mladší dítě, je potřeba se s čipem dostavit a provést změnu jména. Jinak bude čip nefunkční.

Všichni, kteří budou v příštím školním roce čip používat beze změny, si jej ponechají.

Elektronická žákovská knížka   (aktualizováno: 19. 5. 2017)

Vážení rodiče,
z důvodu zavedení elektronické žákovské knížky ve školním roce 2017/2018, potřebujeme mít k dispozici Vaší emailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat přístupová práva potřebná k registraci do tohoto systému. Díky elektronické žákovské knížce budete mít kdykoliv možnost nahlédnout na docházku a prospěch Vašeho dítěte, či jiná důležitá sdělení školy. Pomocí tohoto systému budete omlouvat zameškané hodiny a komunikovat se školou. Zvažte, který email poskytnete, aby nedošlo k jeho případnému zneužití Vaším dítětem. Škola za zneužití mailu neodpovídá.
Mail škole poskytujete pouze za účelem registrace do systému elektronické žákovské knížky a pro zaslání registračních údajů.
Do 14 dnů dostanete od školy formulář pro uvedení emailové adresy. Tento formulář pak prosíme, abyste osobně předali na schůzkách s rodiči 6.6. třídním učitelům.
Děkujeme za spolupráci

Zápis do školní družiny (ŠD)   (vyvěšeno: 4. 4. 2017)

O přijímání žáků do ŠD k celodenní docházce rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce (zápisový lístek) a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu ŠD (150 žáků).
Zápisové lístky pro školní rok 17/18 podávají zájemci o ŠD vedoucí vychovatelce paní Táně Haškové (Uhlířové) do 31.5.2017 do 16.00h. Více informací zde nebo u vedoucí vychovatelky.

Školní psycholog a speciální pedagog   (vyvěšeno: 20. 2. 2017)

Počátkem měsíce února zahájil na naší škole svoji činnost školní psycholog a speciální pedagog. Poskytuje samostatnou poradenskou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ze směrnice ZŠ č. 36 Organizace poradenských služeb. Standardní poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje škola bezplatně. S psychologem lze řešit problémy výchovné, výukové či vztahové. Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Podrobné informace naleznete >> zde.

Spolek rodičů a přátel školy   (vyvěšeno: 12. 1. 2017)

Stanovy spolku zde.

Školní řád - úpravy   (vyvěšeno: 1.11.2016)

Dne 31.10.2016 byl školskou radou schválen školní řád, který obsahuje:
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
2. Provoz a vnitřní režim školy
    a. Docházka do školy
    b. Omlouvání žáků
    c. Vnitřní režim - školní družina a klub
    d. Stravování ve školní jídelně
    e. Zacházení se školním majetkem
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4. Výchovná opatření
5. Přestupy žáků
6. Pravidla a kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Úplné znění řádu zde
Školní řád vstoupil v platnost 1. 11. 2016 a byl upraven v části, která se týká školní družiny a kritérií pro hodnocení.

Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika   (vyvěšeno: 26. 10. 2016)

V rámci projektu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 s názvem “Memory of Nature - Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko - Slovenskom prihraničí”, vznikl soubor šestnácti panelů, na kterých jsou zachyceny krásy dvaceti zámeckých zahrad a parků zámků Jižní Moravy.
Kromě pěkných fotografií, které zachycují pohledy do zahrad, se můžete seznámit i s jejich historií. Výstava je umístěná v altánu na školním dvoře naší školy. Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách projektu www.historickeparky.eu