Školní družina - informace rodičům

Ke stažení

Zápisní lístek do školní družiny
Žádost o ukončení docházky do školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 5.tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán (ŠVP). Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod., kde si děti hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se účí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné účtě.

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠD

- žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku (ZL)
- termín vydávání ZL: 1.4. - 30.5. u vychovatelek ŠD
- vyplněný zápisní lístek se odevzdává vedoucí vychovatelce, která jej zaeviduje s datem předání
- termín odevzdání ZL: do 31.5. u vedoucí vychovatelky
- vedoucí vychovatelka vyrozumí do 30. 6. rodiče pouze nepřijatých žáků

O přijímání žáků do ŠD k celodenní docházce rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných nále-žitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu ŠD (150 žáků).
Kritéria se uplatňují v pořadí:
  1. budoucí žáci 1. tříd ZŠ Komenského a Tyršova
  2. stávající žáci 1. tříd ZŠ Komenského a Tyršova
  3. stávající žáci 2. tříd ZŠ Komenského
  4. stávající žáci 2. třídy ZŠ Tyršova
  5. noví žáci z 1. a 2. tříd – rozhodující je datum podání přihlášky
  6. žáci z vyšších ročníků budou přijati pouze v případě volné kapacity
Přijati jsou žáci podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity ŠD. Při přijímání se bere ohled na to, zda jsou zákonní zástupci v termínu podání přihlášky (do 31. 5.) oba zaměstnaní. Na docházku do ŠD není ná-rok.

ORGANIZACE ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Kapacita školní družiny je 150 žáků v pěti odděleních po 30 dětech.

Pedagogické obsazení a kontakty:
1.oddělení - vedoucí vychovatelka Hašková (Uhlířová) Táňa mobil: 731 697 227
2.oddělení - vychovatelka Andrlová Danuše mobil: 720 517 020
3.oddělení - vychovatelka Maradová Kristýna mobil: 733 158 892
4.oddělení - vychovatelka Vránová Gabriela mobil: 732 887 689
5.oddělení - vychovatelka Rychtecká Eva mobil: 737 173 036

Kontakt do ŠD od 15.30 hodin : pevná linka - 515 534 927
mobil vychovatelky Andrlová a Vránová

Provoz školní družiny:

- ranní : 6.45 - 7.45 hodin
- odpolední : 11.40 - 17.00 hodin

Příchod žáka do ŠD
- ranní příchod žáka do družiny je do 7.30 hodin
- rannní družinu mohou navštěvovat žáci prvního stupně ZŠ Komenského bez zápisního lístku
- odpoledne přivádí do družiny žáky učitelka vyučující poslední hodinu ve třídě
- odpolední družinu mohou navštěvovat jen přijatí žáci na základě zápisního lístku a splněných kritérií

Odchod žáka ze ŠD
- odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo úpravou v deníčku
- odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost.
- žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku.
- ve vyjímečně naléhavém případě lze žáka uvolnit na základě SMS-zprávy se jménem zákonného zástupce a to z jeho mobil. čísla uvedeného na zápisním lístku ŠD
- žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy
- v zájmu plynulého průběhu činností v odděleních není povoleno vyzvedávat dítě v jinou dobu než v níže uvedené časové intervaly.

Odchod žáka do zájmového vzdělávání (ZUŠ,DDM apod.) a návrat zpět do ŠD
- z důvodu nenarušování činnosti v oddělení jsou pro odchody a návraty ze zájmových kroužků stanoveny níže uvedené časové intervaly

Časové intervaly odchodů ze ŠD, odchodů a návratů ze zájmového vzdělávání:
11.45 hodin až 13.00 hodin
13.45 hodin až 14.00 hodin
14.45 hodin až 17.00 hodin

Odpolední režim ŠD
11.45 – 12.15 : příchod, hygiena, oběd
12.15 – 13.00 : odpočinková zájmová individuální činnost
13.00 - 13.45 : zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP
13.45 - 14.00 : hygiena, příprava na vycházku
14.00 – 14.40 : rekreační činnosti, pobyt venku
14.40 - 15.00 : hygiena, svačina
15.00 - 17.00 : spontánní zájmová individuální činnost, odchody

Platba za ŠD

- úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelem školy na 100,-Kč na měsíc.
- úplata je splatná předem a platí se ve třech splátkách:
1. září - prosinec : 400,- Kč splatnost do 30.9.
2. leden - březen : 300,- Kč splatnost do 30.12.
3. duben - červen : 300,- Kč splatnost do 30.3.
- platby škola přijímá pouze bezhotovostním převodem na účet: 0196295508/0600
- při platbě je nutné vždy uvést přidělený variabilní symbol dítěte = VS v deníčku ŠD
- do poznámky nutno uvést přijmení a jméno dítěte
- úplatu je možné uhradit jednorázově částkou 1000,-Kč na celý školní rok
- nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka z docházky do ŠD rozhodnutím ředitele školy

Vrácení platby
- vrácení uhrazené úplaty se provádí pouze v případě, že žák bude zákonným zástupcem před počátkem dalšího měsíce písemnou žádostí odhlášen z docházky do ŠD
- úplata bude vrácena na účet odesílatele
- na vrácení úplaty není nárok za započatý měsíc, během kterého žák přestal docházet do ŠD