Informace rodičům


ŠKOLSKÁ RADA - její činnost, zvolení zástupci, kontakty.

Seznamy školních pomůcek při nástupu do školy pro jednotlivé ročníky

Termíny třídních schůzek s rodiči

  Termíny třídních schůzek ve školním roce 2016/2017:
Schůzky s rodiči se konají vždy pro I. stupeň od 15.00h do 17.00h a pro II.stupeň od 15.15 do 17.00h. Mimořádné schůzky je možno svolat se souhlasem vedení školy, vyžaduje- li to situace.

1. a 2. stupeň
Schůzky s rodiči:
úterý 14.11.2017, 9.1.2018, 10.4.2018, 5.6.2018

Zvonění ve škole

0. hodina - 7.05 - 7.50
1. hodina - 8.00 - 8.45
2. hodina - 8.55 - 9.40
3. hodina - 10.00 - 10.45
4. hodina - 10.55 - 11.40
5. hodina - 11.50 - 12.35
6. hodina - 12.45 - 13.30
7. hodina - 13.35 - 14.20
8. hodina - 14.30 - 15.15

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně nebo telefonicky v ředitelně školy (kontakt zde ), bezprostředně po návratu žáka do školy ještě písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).


Volba povolání - poradenské služby žákům a rodičům

Konzultace u výchovného poradce pro volbu povolání
Konzultace u výchovné poradkyně pro volbu povolání probíhají od 4. listopadu 2015 každou středu od 14.15 hod. DOHODA PŘEDEM NUTNÁ!
Kontakt na výchovného poradce najdete zde.


Specifické poruchy chování a učení - poradenské služby žákům a rodičům

Poskytování poradenských služeb žákům se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) a jejich rodičům zajišťuje výchovný poradce a metodik výchovné prevence (kontakt zde ).

Konzultace probíhají v pondělí ve 14.00 hod., případně po telefonické domluvě!

Poradenské služby zahrnují tyto oblasti:
- spolupráce s třídními učiteli při preventivním vyšetření žáků se SPU a při práci s nimi,
- kontakty na odborná vyšetření (široká nabídka adres specializovaných pracovišť),
- poskytnutí odborné literatury pro rodiče žáků se SPU,
- vedení dokumentace žáků se SPU a metodická pomoc vyučujícím,
- dotazníková šetření jako prevence výskytu sociálně-patologických jevů (drogy, šikana, záškoláctví aj.),
- individuální práce s žáky z ohrožených skupin,
- metodická pomoc třídním učitelům při práci se třídami,
- intervenční činnost v třídních kolektivech,
- konzultace pro rodiče žáků s výchovnými problémy.


Řešení šikany
   Škola má vypracovaný podrobný KRIZOVÝ PLÁN pro diagnostiku a vyšetřování šikany. Učitelé jsou informováni, jak postupovat v těchto případech:
1. Učitel je svědkem šikany - brutálního násilí
2. Učitel se o šikaně od někoho dozví - ověření situace, vyšetřování, práce se třídou
Kontaktní osoby: PhDr. Hana FRIMMEROVÁ a třídní učitelé, kontakty jsou zde >>> kontakty.

- Školní program proti šikaně
- Krizový scénář 1
- Krizový scénář 2


Vizitky a kontakty na pracovníky školy

Všichni zájemci si mohou vytisknout školní vizitku, na které jsou uvedeny kontakty na klíčové pracovníky školy, jakou jsou: ředitel a zástupci ředitele (ředitelna - pro omlouvání nepřítomnosti žáků), vedoucí školní jídelny (jídelna - pro přihlašování a odhlašování obědů), výchovní poradci (pro řešení kázeňských problémů a otázek volby povolání), vedoucí školní družiny, pracovníci účtárny, správce haly (pro pronájem haly). Pokud si chcete vytisknout vizitku, klikněte obrázek (2ks vizitek, formát A4 - Word).

Pro kontakt s učiteli můžete rovněž využít elektronickou poštu. Všechny dostupné e-mailové adresy najdete zde >>> kontakty.