O naší škole


V roce 1906 byl slavnostně položen základní kámen a vystavěna budova školy na Komenského náměstí. Do jejího průčelí byl vložen městský znak ze zbořené Hodinové brány a vepsána slova J. A. Komenského "Přistup dítě, uč se moudrým býti". Novější budova byla postavena v roce 1963 a po propojení se stávající budovou z roku 1907 vznikla jedna z největších škol na okrese Vyškov. Stabilní a kvalifikovaný učitelský sbor Základní školy Komenského náměstí s vychovateli a asistenty zajišťuje kvalitu výchovy a vzdělání v moderních učebnách pomocí nejnovějších výukových prostředků.

K přednostem bezesporu patří možnost výuky cizích jazyků již od 1.ročníku, nabídka volitelných předmětů dle zájmů žáků a sportovní třída, kde se zaměřujeme na tenis, florbal, cheerleading a golf.

Ve vyučovacím procesu se uplatňují moderní vyučovací metody (např. hra, experiment, rozhovor, vyučovací bloky, práce s internetem), individuální přístup k dětem s poruchami učení a chování (zajišťujeme poradenské služby a máme speciálního pedagoga) i k talentovaným žákům. Důraz je kladen na ekologickou výchovu, jazykovou výuku a sportovní činnost.

Škola má řadu zájmových kroužků - florbal, country tance, divadelní a dramatický kroužek, cheerleading, teamgym, výuka ruského jazyka, keramika a sportovní gymnastika. Cheerleading (Glitter Stars), TeamGym a Country Junico zpestřují významné kulturní a sportovní akce ve Slavkově u Brna a okolí. Glitter Stars působí i na národní a mezinárodní scéně. V kroužku dramatické výchovy uplatní děti své herecké a pohybové schopnosti a vyvrcholením jejich snahy bývá každoroční divadelní představení pro školy i veřejnost.

Významným způsobem se škola zapojuje do projektů. S nimi se můžete seznámit pod odkazem "Projekty EU".

O všestrannosti a výborných vyučovacích výsledcích žáků naší školy svědčí úspěchy v přijímacích řízeních na středních školách a rovněž účast na olympiádách, sportovních a výtvarných soutěžích na okresní, krajské i celostátní úrovni.

V našich prostorách nabízíme moderní odborné pracovny na nadstandardní úrovni. Máme dvě počítačové učebny pevné a jednu pojízdnou, určenou pro žáky na 1. stupni (učebna je vybavená 15 notebooky a 15 tablety Apple), tři jazykové učebny, kde jedna je vybavena sluchátky a jedna interaktivní tabulí, učebnu výtvarné výchovy, dílnu grafiky a keramiky s keramickou pecí, knihovnu se studovnou, multimediální pracovnu spojenou s poradenským centrem pro volbu povolání a divadelní sál. Mezi již standardní vybavení patří pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, dílen a tři tělocvičny.