Školská rada

V souladu s ustanovením školského zákona 561/2004Sb. byla na naší škole zřízena školská rada. Je tvořena zástupci zřizovatele, zástupci rodičů a zástupci pedagogů. Ředitel školy není jejím členem.

Zřizovatel své zástupce jmenoval, rodiče a učitelé volili podle volebního řádu, který stanovil zřizovatel školy.

Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

§168 zákona 561/2004Sb., školský zákon, odst.(1) Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Členové školské rady Mailová adresa Zastupuje v radě
Mgr. Bohuslav Fiala bohuslav.fiala@meuslavkov.cz Zřizovatele
Mgr. Petr Kostík   Zřizovatele
Romana Krchňavá romana.krchnava@meuslavkov.cz Zřizovatele
Karel Rotroekl ma.rot@seznam.cz Rodiče
Miroslav Hrazdil mohak@volny.cz Rodiče
Pavla Přichystalová   Rodiče
Mgr. Eva Ptáčková evaptackova@zskomslavkov.cz Pedagogické pracovníky
Mgr. Hana Červinková hanacervinkova@zskomslavkov.cz Pedagogické pracovníky
Mgr. Marie Bůbelová mariebubelova@zskomslavkov.cz Pedagogické pracovníky

Své náměty, připomínky a požadavky může veřejnost tlumočit prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.