Volitelné předměty pro školní rok 2015/2016Volitelné předměty 3.
ročník
4.
ročník
5.
ročník
6.
ročník
7.
ročník
8.
ročník
9.
ročník
Cizí jazyk         2 NJ/RJ/FJ 2 NJ 2 NJ
Konverzace v anglickém jazyce   1 1     1 1
Seminář z matematiky             1
Technické kreslení             1
Přírodovědný seminář       1   1 1
Logické hrátky       1      
Počítačová grafika       1      
Mediální výchova           1  
Psaní všemi deseti           1  
Tvořivá dílna 1 1 1 1      
Dramatická výchova 1 1 1        
Pohybové aktivity 1 1 1        
Golf 1 1 1        
Základy gymnastiky 1 1 1        

Všechny volitelné předměty jsou určené pro chlapce i dívky ze tříd, které nemají rozšířenou výuku TV. V každém ročníku mohou vzniknout nejvýše 4 skupiny (jsme omezeni provozními podmínkami). Žáci si budou moci vybrat v 6.ročníku dva různé předměty a v 8. a 9. ročníku jeden předmět. V případě, že o nějaký předmět nebude dostatečný zájem, nebude otevřen.


Volitelné předměty pro 1. stupeň

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují nenásilně s prvky dramatického umění. Učí se ovládat svůj hlas, tělo a využívat je k verbální i neverbální komunikaci. Rozvíjí své smyslové vnímání, obohacují slovní zásobu, rozvíjí prostorovou představivost, paměť. Formou dramatických her a cvičení získávají a zdokonalují komunikační, psychosomatické a herní dovednosti. Žáci získávají zkušenosti kontaktem s dramatickým uměním a s dramatickým jednáním v herních situacích. Využitím kolektivní dramatické tvorby se žáci učí principům komunikace ve skupině, spolupráce, práce v tvůrčím pracovním týmu. Dramatická výchova umožňuje žákům prezentovat svoje postoje, přijímat role a zkoumat různé situace na základě vlastního jednání a chování. Pracuje s výrazovými prostředky jako je lidský hlas a tělo. Obsah předmětu je rozdělen na tři části, které se neustále prolínají a doplňují: základní předpoklady dramatického jednání, proces dramatické a inscenační tvorby, recepce a reflexe dramatického umění.


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Povinně volitelný předmět se zaměřuje na prohloubení receptivních, produktivních a interaktivních dovedností získaných v předchozích ročnících v anglickém jazyce. Žáci budou pracovat ve dvojicích nebo skupinách, s interaktivní tabulí, na počítači, s cizojazyčným slovníkem. Své poznatky zúročí v miniprojektech, kterým budou ukončena jednotlivá témata. Důraz bude kladen na aktivní komunikaci s učitelem, se spolužákem. Výuka probíhá jednu vyučovací hodinu týdně v kmenové třídě nebo jazykové učebně s interaktivní tabulí.


POHYBOVÉ AKTIVITY

Volitelný předmět Pohybové aktivity je zaměřen na rozvoj a zájem o tělesnou kulturu a o pohyb, jako důležitou součást našeho života. Vede žáky k poznání sama sebe po stránce fyzické i psychické. Žáky směřuje k výběru vhodné pohybové aktivity, o niž by se mohli dále zajímat a ukazuje jim smysluplné využití jejich volného času. Při výuce je také kladen důraz na prožitek z pohybu a osvojování si pohybových dovedností. Předmět učí respektovat se žáky navzájem a spolupracovat při hrách a kolektivních sportech, tak aby tuto dovednost využili i ve svém životě. Cílem předmětu je žáky vést k pohybové aktivitě, jako nedílné součásti našeho života. Předmět je volitelný a je mu věnována 1hodina týdně. Předmět je realizován na venkovním hřišti, atletickém stadionu, hřišti s umělým povrchem, v přírodě, v gymnastickém sále, tělocvičně nebo hale.


TVOŘIVÁ DÍLNA

Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje k rozvoji kreativity, fantazie, tvůrčího potenciálu, pozorovacích schopností, k poznání sebe sama i okolního světa prostřednictvím tvořivých činností. V těchto činnostech budou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím bodu, linie, tvaru, barvy, objektu atd. Žáci se seznámí a vyzkouší si nejrůznější výtvarné materiály a techniky a užijí je jako prostředky pro sebevyjádření. Žáci si bezprostředně procítí a prožijí atmosféru vzniku svého uměleckého díla, budou moci své dílo prezentovat, interpretovat a sdělit svou výpověď. Tvořivá dílna bude příležitostí probudit v dětech schopnost vnímat svět kolem sebe v jeho různorodosti a barevné rozmanitosti. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, případně v keramické dílně, je doplňována prací v tenéru a návštěvami výstav. Při výuce se uplatňují různé formy a metody práce – skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.


GOLF

Volitelnému předmětu je věnována 1 hodina týdně ve smíšené skupině. Celoročně je realizován v gymnastickém sále ZŠ Komenského Slavkov. Zde je vybudován tréninkový indoor driving range a je zde možno i tréninkově puttovat na kobercích. V podzimním a letním období je vyučován na venkovním golfovém hřišti a v Zámecké akademii Austerlitz golf resortu. Hra golfu rozvíví u dětí koordinaci pohybů, soustředěnost, logické myšlení. Naučí se základní pravidla hry, golfovou etiku, dovednosti potřebné ke hře - odpal, krátká hra, puttování (hra na greenu).


ZÁKLADY GYMNASTIKY

Volitelný předmět Základy gymnastiky slouží k rozvoji pohybové všestrannosti s důrazem na akrobacii, osvojení správného držení těla, zlepšení koordinace pohybů, rozvoji kloubní pohyblivosti, statické a dynamické síly, rovnováhy, mrštnosti, pružnosti. Gymnastika má také zdravotně preventivní význam, kompenzuje svalové disbalance a předchází jejich vzniku. Vybavení našeho gymnastického sálu nám dává možnost velmi kvalitní výuky gymnastické průpravy, která je nutná pro rozvoj jedinců v jakémkoliv sportu. Naše škola je známá svou úspěšností v gymnastických soutěžích v rámci kraje i republiky.Volitelné předměty pro 2. stupeň

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - 8. ročník

Tento volitelný předmět, určený pro 8. ročník, je zaměřen na získání komunikativních dovedností. Na pozadí slovní zásoby a gramatických pravidel, které si žáci již osvojili v běžných hodinách výuky anglického jazyka, budou mezi sebou komunikovat v oblastech, které jsou jim známé: např. Moje rodina, Dům, Volný čas, atd. Cílem bude zapojit aktivně žáky do procesu komunikace, rozvíjet poslechové dovednosti a zvládnout jednoduchou konverzaci.


KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - 9. ročník

Tento volitelný předmět, určený pro 9. ročník, bude zaměřen na rozvoj komunikačních schopností, to znamená, aby žáci porozuměli mluvenému slovu a uměli pohotově reagovat v běžných každodenních situacích. Žáci si rozšíří slovní zasobu podle probíraných tematických okruhů. Nedílnou součástí bude připrava ke složení cambridgské zkoušky KET, která samozřejmě nebude povinná. Žáci si budou moci vyzkoušet testy "nanečisto" a v rámci těchto testů zjistit svoji úroveň v cizím jazyce.


NĚMECKÝ JAZYK

V současném stále více propojeném světě je znalost cizích jazyků nutností. Naše škola proto nabízí vašemu dítěti možnost seznámit se se základy dalšího cizího jazyka, a to německého. Je to jazyk dvou našich sousedů, Německa a Rakouska a jeho praktické využití je tedy zcela jasné Výuka probíhá 2x týdně za pomoci moderní, pestré a zajímavé učebnice, která přináší nejen poznatky, ale i zábavu díky mnoha nápaditým cvičením. V hodinách jsou často využívány také jazykové hry, které podporují motivaci a pozornost žáků.


RUSKÝ JAZYK

Podle statistiky se ještě před 20 lety domluvila rusky asi polovina obyvatelstva dnešní ČR. Rádi bychom navázali na tuto tradici a vyšli vstříc zájmu žáků a nabídli jim předmět ruský jazyk. Jedná se o slovanský jazyk, a proto celá řada slov bude žákům velmi blízká. Jako dobrodružství jim pak bude připadat seznamování se s ruskou abecedou - azbukou, jejíž kořeny sahají až k cyrilici vytvořené na Velké Moravě.


SEMINÁŘ Z MATEMATIKY

Vyučovací předmět Seminář z matematiky je volitelným předmětem v 9. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah vědomostí, znalostí a dovedností získaných v hodinách matematiky. V semináři se zaměříme především na procvičení získaných matematických znalostí a dovedností, na jejich uplatnění při řešení úloh z běžného života. Žáci si zopakují nejdůležitější kapitoly učiva základní školy, procvičí si nejen typové úlohy, ale budou řešit i úlohy méně typické, úlohy z přijímacích řízení středních škol. Učivo některých kapitol probíraných v hodinách matematiky si mírně rozšíří.


PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ - Příroda kolem nás

Ve volitelném předmětu "Příroda kolem nás" děti zdokonalí nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti z hlediska pozorování přírody. Obsahem tohoto předmětu budou práce s mikroskopem a vytváření zajímavých mikroskopických preparátů, základy pěstování zahradních i pokojových rostlin, základy akvaristiky, vycházky do terénu spojené s pozorováním a určováním rostlin a živočichů, tvorba herbářů a sbírek dalších přírodnin, exkurze do zajímavých míst v okolí Slavkova a samozřejmě hry ve třídě i v terénu. Děti se seznámí se základními principy ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje.


PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ - Zeměpis

Bude nabízen pro 8. ročník od šk.r. 2010/2011. Náplň: práce s mapou, orientace na mapě, orientace s mapou v terénu, měření na mapách, mapy na internetu. Používání GPS, kompasu, buzoly. Předmět bude zakončen tvorbou vlastních map.


PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ - Chemie

V tomto semináři, určeném pro žáky 9. ročníku, budou žáci zjišťovat a ověřovat chemické složení látek používaných v běžném životě nebo nacházejících se v přírodě. Sami budou provádět chemické pokusy a tím se naučí lépe zacházet s chemickými pomůckami a chemikáliemi. Cílem je získat praktické zkušenosti a dovednosti v tomto oboru.


POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

Předmět počítačová grafika pro žáky 6. ročníku rozšiřuje vědomosti žáků z předmětu informatika, rozvíjí jejich tvůrčí dovednosti a učí žáky posuzovat estetickou úroveň grafických prací. Žáci zde získají základní znalosti z oblasti vektorové, rastrové a 3D počítačové grafiky, které budou dále rozšířeny v 9. ročníku. Nově osvojené vědomosti a dovednosti se tak stanou dobrým základem při studiu na střední škole i v budoucím životě. Žáci se budou učit techniku kreslení obrázků v programech na vektorovou grafiku, vytvářet 3D efekty u nakreslených objektů, základní techniku fotografování, upravovat fotografie i pokročilejší techniky úpravy obrázků. Při výuce bude kladen důraz na aplikaci získaných znalostí v běžném životě i budoucích zaměstnáních, vyžadujících použití počítačové grafiky, například v oblasti internetových obchodů a tvorbě webových stránek.


LOGICKÉ HRÁTKY

je volitelný předmět zaměřený na rozvoj dětského intelektu a posílení intelektuálních schopností a dovedností. Nadané žáky inspiruje a průměrné žáky rozvijí. V předmětu se budou řešit logické hry, hlavolamy, rébusy, testy, křížovky, hříčky s čísly, písmeny atd.
Cílem je rozvíjet:
- matematické představy a dovednosti (porovnávání, třídění, doplňování logických řad, rozlišování tvarů, postřeh)
- logické myšlení, pomocí postupů od konkrétního k abstraktnímu a známého k neznámému rozvíjet myšlenkové operace, rychlost myšlení
- prostorové představivosti
- paměť, pozornost (zlepšování koncentrace, pozornosti), vnímání
- dětskou osobnost, smyslové a rozumové schopnosti
- schopnost komunikace a kooperace dětí formou skupinové práce


TECHNICKÉ KRESLENÍ

Předmět technické kreslení je koncipován jako volitelný předmět pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na střední školy s technickým zaměřením. Předmět je zaměřen na zvládnutí základů technického kreslení, správné používání pomůcek pro rýsování, rozvíjení prostorové představivosti a schopnosti číst a rozumět technickým výkresům. Předmět je vyučován s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá formou frontální výuky, převažují teoreticko-praktické metody výuky (rýsování technických výkresů, vysvětlování, předvádění, ukázka). Výuka probíhá převážně v klasických, později v počítačových učebnách na počítačích, s využitím projektoru a interaktivní tabule. Vzory některých výkresů jsou umístěny na školním webu.


MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Předmět mediální výchova rozšiřuje jazykové, komunikační, vyjadřovací a tvůrčí dovednosti nejen v předmětu český jazyk, ale i v cizích jazycích, naukových předmětech a informatice.
Náplň předmětu:
1. Práce s různými druhy textů (umělecké, odborné, mediální), rozlišení seriózních a bulvárních informací v tisku, vyplňování tiskopisů, používání zkratek.
2. Vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů (naučit se vyhledat věrohodné zdroje, dokázat je správně citovat, sestavit rejstřík použité literatury).
3. Využívat těchto informačních zdrojů při dalším studiu (vyhledávat klíčová slova, sestavit správně výpisek, výtah, výklad a komentář, naučit se sestavit odborný referát).
4. Praktické činnosti (vedení rozhovoru – interview, sestavení jednoduché ankety, tvorba krátkých článků pro Slavkovský zpravodaj, školní časopis, zprávy pro školní webové stránky).
5. Naučit se dovednostem pro překládání cizích textů (práce s různými typy slovníků, internetové zdroje, zásady ověřování správného překladu – práce s paralelními texty).
6. Sestavování e-mailové zprávy, SMS, vhodné postupy vedení telefonního rozhovoru.
7. Prezentace (obsahová stránka – vnitřní členění, praktické použití).


PSANÍ VŠEMI DESETI

Tento volitelný předmět slouží k tomu, aby si žáci osvojili nejenom správný prstoklad při psaní všemi deseti, ale i správné držení těla při psaní na počítači. V současné době, kdy se s počítači setkáme na každém kroku, je velkou výhodou pro člověka, zvládnutí psaní na klávesnici všemi deseti. Tuto znalost, která přináší vyšší výkony, využijí žáci v běžném životě při psaní na počítači (mail, chat), dále i při následujícím studiu (referáty, ročníkové práce) a v budoucím zaměstnání.